Ambasadorzy

REGULAMIN KONKURSU „Zostań ambasadorem Fun2bemum”

 

 1. Postanowienia ogólne 
 2. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu  art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).  
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą  „Zostań ambasadorem Fun2bemum”.

 organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz  Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania  Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób  składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”). 

 1. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i  miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.  
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach  wykonawczych do tej ustawy. 
 3. Organizatorem Konkursu jest  
 • Zapis dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

FHU NAPIERALSCY, ALEKSANDRA NAPIERALSKA

 1. Plac Trojana 1

83-333 Chmielno

NIP 5891815521

REGON 360057998  

który/a posiada profil na  Instagram pod nazwą fun2bemum oraz profil na platformie Facebook pod nazwą fun2bemum (dalej jako „Organizator”). 

 1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym  Regulaminie.  
 2. Fundatorem nagrody jest 

FHU NAPIERALSCY, ALEKSANDRA NAPIERALSKA

 1. Plac Trojana 1

83-333 Chmielno

NIP 5891815521

REGON 360057998  

który/a posiada profil na  Instagram pod nazwą fun2bemum oraz profil na platformie Facebook pod nazwą fun2bemum (dalej jako „Organizator”). 

 1. Konkurs organizowany w Polsce na platformie  Instagram oraz Facebook.  
 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się we wtorek 30.11  o godzinie 23:59:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego. 
 3. Celem konkursu jest promocja produktów marki. 
 4. Konkurs jest organizowany w dziedzinie akcesoria dla rodziców i dziecka.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy 
 2. Organizator/Przyrzekający oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany,  sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis  Instagram oraz Facebook ani z nim związany. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej  powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest  Przyrzekający/Organizator. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w  Konkursie jest zwolnienie Serwisu – Facebook oraz Instagram – z jakiejkolwiek odpowiedzialności  mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z  Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora/Przyrzekającego. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursowe 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która: 
 3. a) zapoznała się z Regulaminem; 
 4. b) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce  zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
 5. c) posiada aktywne publiczne konto w Serwisie; 
 6. d) posiada aktywny adres poczty elektronicznej; 
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe  
 8. f) zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności  

(dalej jako „Uczestnik”). 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich  najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby  pozostające z nim w stosunku przysposobienia. 
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3  Regulaminu.  
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.  Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy  przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie  spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności  Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. 

 

 1. Zadanie konkursowe 
 2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kreatywnej propozycji: prezentacji, posta, zdjęć, filmiku lub relacji na instagramie na reklamę produktów Fun2BeMum. 
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, zaproszeniu 3 osób do zabawy i udostępnienia informacji o konkursie na stories w instagramie i na facebooku.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
 5. a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 6. b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 7. c) nie może ośmieszać Organizatora, Przyrzekającego, Fundator nagrody;
 8. d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
 9. e) zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
 10. f) nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 12. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

 

 1. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator/Przyrzekający czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
 4. a) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,
 5. b) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,
 6. c) oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym
 7. d) wyłonienie Laureata/ów Konkursu,
 8. e) Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.
 9. Decyzje Organizatora/Przyrzekającego/Komisji Konkursowej są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 10. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator/Przyrzekający/Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze 1 (jedno) najlepiej wykonane pod kątem kreatywnym i estetycznym  ZgłoszenieKonkursowe.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 02.12.2021r. do godz. 20:00 w Serwisie poprzez publikacje posta w serwisie Instagram oraz Facebook.
 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście informacyjnym opublikowanym dnia 07.12.2021.
 2. Nagrodą w Konkursie jest : kurtka typu parka, płaszcz bawełniany KAYA, kombinezon bawełniany TEDDY oraz softshellowe ocieplacze na nóżki dla dziecka.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego.
 1. Nagroda zostanie wysłana na koszt Przyrzekającego/Organizatora/Fundatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.
 1. Organizator/Przyrzekający/Fundator nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Przyrzekający/Organizator.
 2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. Licencja

 1. Przyrzekający/Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do każdego nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi/ Przyrzekającemu niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:
 2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fun2bemum.pl w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fun2bemum.com.
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

 

Obsługa Klienta

Zawsze służymy pomocą!

Bezproblemowe zwroty

do 14 dni na zwrot wpłaty

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń, doradzimy

100% Bezpieczne płatności

PayU / PayPal / MasterCard / Visa