Konkurs z 24 hugs

REGULAMIN KONKURSU FUN2BEMUM & 24HUGS

 Postanowienia ogólne Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”). Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą „KONKURS FUN2BEMUM Z 24HUGS” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”). Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 Organizatorami Konkursu są: FHU NAPIERALSCY, ALEKSANDRA NAPIERALSKA Plac Trojana 1 83-333 Chmielno NIP 5891815521 REGON 360057998 właściciel marki FUN2BEMUM, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą FUN2BEMUM oraz profil na platformie Facebook pod nazwą Fun2bemum Polska oraz KALKHOFF Marcin Kalkhoff Al. Waszyngtona 22/U3 03-910 Warszawa NIP 521 178 96 42 REGON 015718711 właściciel marki 24hugs®, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą 24hugs oraz profil na platformie Facebook pod nazwą 24hugs. Organizatorzy składają przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym Regulaminie. Fundatorami nagrody są: FHU NAPIERALSCY, ALEKSANDRA NAPIERALSKA Plac Trojana 1 83-333 Chmielno NIP 5891815521 REGON 360057998 który/a posiada profil na Instagram pod nazwą FUN2BEMUM oraz profil na platformie Facebook pod nazwą Fun2bemum Polska oraz KALKHOFF Marcin Kalkhoff Al. Waszyngtona 22/U3 03-910 Warszawa NIP 521 178 96 42 REGON 015718711 właściciel maki 24hugs®, który/a posiada profil na Instagram pod nazwą 24hugs oraz profil na platformie Facebook pod nazwą 24hugs (dalej jako „Organizator”).

Konkurs organizowany w Polsce na platformie Instagram oraz Facebook. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w niedzielę 03.09.2023 o godzinie 23:59:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego. Celem konkursu jest promocja produktów marki FUN2BEMUM oraz 24HUGS. Konkurs jest organizowany w dziedzinie akcesoria dla rodziców i dziecka. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy Organizator/Przyrzekający oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Przyrzekający/ Organizator. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zwolnienie Serwisu – Facebook oraz Instagram – z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora/Przyrzekającego. Warunki uczestnictwa w Konkursowe Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która: a) zapoznała się z Regulaminem; b) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; c) posiada aktywne publiczne konto w Serwisie; d) posiada aktywny adres poczty elektronicznej; e) wykona Zadanie Konkursowe f) zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności (dalej jako „Uczestnik”).

 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. 

Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. 

Zadanie konkursowe

 Zadanie konkursowe polega na opisaniu “Gdzie wybrałabyś/wybrałbyś się z dzieckiem otulonym w chustę i bluzę do noszenia?” Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, zaobserwowaniu profili Fun2bemum oraz 24hugs, zaproszeniu 2 osób do zabawy i udostępnienia informacji o konkursie na stories w instagramie i na facebooku. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki: 

a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

 b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego; 

c) nie może ośmieszać Organizatora, Przyrzekającego, Fundator nagrody; 

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich, 

e) zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego, 

f) nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody. 

Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach i nagrodach w Konkursie. Organizator/Przyrzekający czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody. 

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie: a) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, b) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem, c) oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym d) wyłonienie Laureata/ów Konkursu, e) Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora/Przyrzekającego/Komisji Konkursowej są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator/Przyrzekający/ Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze 1 (jedno) najlepiej wykonane pod kątem kreatywnym i estetycznym Zgłoszenie Konkursowe. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 05.09.2023 r. w Serwisie poprzez publikację posta w serwisie Instagram oraz Facebook. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście informacyjnym opublikowanym dnia 05.09.2023 r. Nagrodą w Konkursie jest: bluza POLA od marki FUN2BEMUM oraz chusta od marki 24HUGS. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową. 

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, oraz adresu korespondencyjnego. 

Nagroda zostanie wysłana na koszt Przyrzekającego/Organizatora/Fundatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Fundatora Nagrody na adres do korespondencji wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata. Organizator/Przyrzekający/Fundator nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

Dane osobowe Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Przyrzekający/Organizator. Licencja Przyrzekający/Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do każdego nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udziela Organizatorowi/ Przyrzekającemu niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej: Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”). 

Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. Postępowanie reklamacyjne Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fun2bemum.pl oraz hej@24hugs.pl w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika. 

Postanowienia końcowe Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fun2bemum.pl oraz www.24hugs.pl. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata.

Obsługa Klienta

Zawsze służymy pomocą!

Bezproblemowe zwroty

do 14 dni na zwrot wpłaty

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń, doradzimy

100% Bezpieczne płatności

PayU / PayPal / MasterCard / Visa