Koszyk

Regulaminy i Polityka Prywatności

 1. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.fun2bemum.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy www.fun2bemum.pl NIP: 5891815521 REGON 360057998, dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon 570 028 664, adres poczty elektronicznej e-mail biuro@fun2bemum.pl (zwana dalej firmą).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Firmą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. DEFINICJE Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:
 2. Strona – serwis internetowy www.fun2bemum.pl ;
 3. Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 4. Towar– produkt oferowany Klientowi przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 5. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 7. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Firmą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;
 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
 9. PayU– Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.
 2. Firma nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.
 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.
 5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
 6. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA
 7. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
 8. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
  1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,
  3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
  4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Firma może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Firma może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 1. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.
 2. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI
 3. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 4. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firma prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 5. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.
 6. Towary oferowane przez Firmę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Firmę we wszelkich formach sprzedaży.
 7. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient musi założyć konto. Konieczne jest, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.
 8. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres emailbiuro@woocommerce-776604-2642617.cloudwaysapps.com lub pod nr telefonu 570 028 664 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
 9. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-15.00.
 10. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 11. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Firma nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Firma może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Firmy.
 12. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Spółce oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email : biuro@woocommerce-776604-2642617.cloudwaysapps.com, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.
 13. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.
 14. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 15. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.
 16. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Firmę(jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Firmę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.
 17. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA
 18. Ceny Towarów oferowanych przez Firmę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
 19. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
 20. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
 21. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
  1. płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.
  2. „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.
  3. „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayPal.
  4. przelew zwykły na rachunek bankowy SpółkiBank Millennium S.A. numer konta: 23 1160 2202 0000 0002 7047 6257
  5. płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.
 2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Firma uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.
 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:
  1. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);
  2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);
  3. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.
 5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.
  1. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

 1. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie,złożył Zamówienie lub zapisał się do newslettra przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta, wykonania Transakcji, realizacji usługi newslettera lub odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.  zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest ALEKSANDRA NAPIERALSKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NAPIERALSCY NIP: 5891815521 z siedzibą Chmielno 83-333 ul. Plac Trojana 1.
 2. Dane osobowe przechowywane po złożeniu transakcji lub rejestracji konta przechowywane będą przez cały okres funkcjonowania sklepu internetowego www.fun2bemum.pl
 3. Dane osobowe pozyskane po przez formularz kontaktowy przechowywane będą przez okres niezbędny na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Dane osobowe pozyskane przez formularz newslettera przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji usługi wysyłki newslettera.
 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Fun2bemum, ul. Plac Trojana 1, 83-333, Chmielno, względnie na adres email biuro@fun2bemum.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.
 6. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem świadczenia usługi wysyłki newslettera, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie lub realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym
 8. Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotą trzecim w celu realizacji zamówionych wcześniej usług.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa;
 10. REKLAMACJE
 11. Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Spółki i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 12. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie nam wypełnionego czytelnie formularza zwrotu pocztą na adres: Fun2bemum, ul. Plac Trojana 1, 83-333, Chmielno (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
 13. Reklamacji nie podlegają ubrania, które uległy naturalnemu zużyciu (peelingowanie, zaciągnięcie materiału itp.), a także nieodpowiednio wyprane.

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Firma rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.

 Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających:

  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
  4. Reklamacji nie podlegają ubrania, które uległy naturalnemu zużyciu (peelingowanie, zaciągnięcie materiału itp.), a także nieodpowiednio wyprane.

Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji, stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: Fun2bemum, ul. Plac Trojana 1, 83-333, Chmielno

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres  opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta.
 2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Firmą.
 6. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Firma sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Spółkę) uprzedził Firmę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email biuro@fun2bemum.pl lub pod nr telefonu 570 028 664).
 7. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Firmę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 8. Spory pomiędzy Klientem a Firmą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Firmę w drodze, złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Spółkę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Firmę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020 roku.
Obsługa Klienta

Zawsze służymy pomocą!

Bezproblemowe zwroty

do 14 dni na zwrot wpłaty

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń, doradzimy

100% Bezpieczne płatności

PayU / PayPal / MasterCard / Visa